Om oss

Om Bredbyns SchaktBredbyns Schakt AB är ett familjeägt företag som bildades på 1950-talet i Bredbyn, ett mindre samhälle cirka 40 km väster om Örnsköldsvik. Företaget registrerades som aktiebolag år 1980 och har idag sitt säte i Örnsköldsvik.

Företaget bedriver sin verksamhet i Mellansverige och norra delen av Sverige.

Verksamhetsinriktningen är i huvudsak markentreprenader, rivningar och uthyrning av maskintjänster, transporter och försäljning av marksten.

Vår målsättning är att kunder ska veta att tjänster/ uppdrag från oss betyder högsta kvalitet.


Vår målsättning är att alltid uppfylla kundens behov krav och förväntingar.


Företaget har erfarna medarbetare som innehar erforderliga kurser/ utbildningar enligt gällande lagar och regler.

Alla utbildningar som personalen har genomgått finns dokumeterat i våra system.


Vår personal har breda kompetenser, bland annat följande:

Kabelläggning efter väg

Heta arbeten

Dränering

Sanering av både PCB och Asbest

Miljö och kvalitétssäkring.Kvatlitetspolicy


För Bredbyns Schakt AB är kvalitet och positivt tänkande ledstjärnor. Vi skall leverera en prisvärd produkt med uppfyllda kvalitetskrav.


Verksamheten skall genomgående präglas av kvalitet. Ansvar för kvalitet vid såväl personliga kontakter som arbetsutförande kräver att alla bidrar med sitt kunnande. Det är genom nöjda kunder och goda resultat som vi skapar den bästa referensen för fortsatt verksamhet.


Bredbyns Schakt AB skall präglas av en väl sammansatt och kompetent personal i alla led, en effektiv organisation, för att därigenom kunna leverera rätt produkter vid rätt tidpunkt och utföra kvalitativa arbeten där kundens funktions- och kvalitetsmål uppfylls.


Miljöpolicy


Bredbyns Schakt arbetar kontinuerligt med att säkerställa miljöarbetet och för att kunna göra detta och ligga i framkant i utvecklingen arbetas det löpande med att utveckla verksamheten med hänsyn till människa och miljö.


Vi verkar för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.


Vi arbetar kontinuerligt för att producera produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt.


Vi följer gällande miljölagstiftning samt övriga krav och arbetar löpande med fortbildning inom området miljö.


Bredbyns Schakt är medlem i ett flertal branschorganisationer genom dessa medlemskap skapas en bredd inom området miljö som underlättar vårt miljöarbete. Genom detta får vi löpande information om förändringar i lagar, forskning inom vår bransch samt information om nyutvecklade produkter.


Vårt mål är att  miljöanpassa verksamheten i alla led, och att sträva efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles.


Bredbyns Schakt ska förser våra kunder med produkter och tjänster som hjälper oss att gemensant styras mot ett ekologiskt samhälle.


Miljömål


Bredbyns schakt jobbar aktivt mot miljömål och några av dem är följande:


Ett rikt växt- och djurliv. En stor mångfald av växter och djur är avgörande för att vårt ekosystem ska fungera i Sverige. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då mycket av våra natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för friluftsliv och rekreation.

 


God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Hur byggnader utformas och uppförs har stor betydelse, lika så hur dem förvaltas och renoveras.Begränsad klimatpåverkan. Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som släpps ut från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur stiger. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala klimatet hålls på en stabil nivå och succesivt minskar.

GALGBACKSVÄGEN 12

891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

0660 128 00