Om oss

Om Bredbyns SchaktBredbyns Schakt AB bildades på 1950-talet i Bredbyn, ett mindre samhälle cirka 40 km väster om Örnsköldsvik. Företaget registrerades som aktiebolag år 1980 och har idag sitt säte i Örnsköldsvik. Fram till och med oktober 2022 var företaget familjeägt men såldes därefter till Netel AB.

Företaget bedriver sin verksamhet i Mellansverige och norra delen av Sverige.

Verksamhetsinriktningen är i huvudsak markentreprenader, rivningar och uthyrning av maskintjänster, transporter och försäljning av marksten.

Vår målsättning är att kunder ska veta att tjänster/ uppdrag från oss betyder högsta kvalitet.


Vår målsättning är att alltid uppfylla kundens behov krav och förväntingar.


Företaget har erfarna medarbetare som innehar erforderliga kurser/ utbildningar enligt gällande lagar och regler.

Alla utbildningar som personalen har genomgått finns dokumenterade i våra system.


Vår personal har bred kompetens, bland annat följande:

Kabelläggning efter väg

Heta arbeten

Dränering

Sanering av både PCB och Asbest

Miljö och kvalitétssäkring.Kvatlitetspolicy


Bredbynsschakt AB skapar kundanpassade lösningar inom bygg och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Med kunden i fokus, strävar vi efter att ständigt förbättra oss med målsättningen att uppfylla de krav som kunder, myndigheter och andra intressenter ställer på oss.


Vi vill vara ditt självklara val!


För att vi ska kunna vara kundens förstahandsval är det viktigt att vi levererar det som kunden efterfrågar. Därför fokuserar vi på att tydliggöra kundens behov och förväntningar och anpassar sedan vår leverans så att kunden får det som hen har efterfrågat. Självklart följer vi alla lagar och regler som är kopplade till vår leverans.


Vi har kompetensen!


Kvalitet på leveransen kommer inte av sig själv utan kräver medarbetare som har rätt kompetens för jobbet! Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att både våra medarbetare samt eventuella underentreprenörer har de behörigheter och kompetenser som krävs för sina arbetsuppgifter.


Vi håller det vi lovar!


Vår yrkesstolthet innebär att vi ska leverera det som vi har lovat våra kunder. Därför tar vi ett helhetsansvar för vår leverans och ställer höga krav, inte bara på oss själva utan även våra leverantörer, underentreprenörer samarbetspartners och kunder. För vi tror att det bara är genom samarbete som vi tillsammans kan förebygga kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som ständigt förbättrar oss!


Miljöpolicy


Bredbyns Schakt skapar kundanpassade lösningar inom bygg och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Med kunden i fokus, strävar vi efter att ständigt förbättra oss med målsättningen att uppfylla de krav som kunder, myndigheter och andra intressenter ställer på oss.


Vi följer Parisavtalet!


Klimatfrågan är en viktig fråga för oss och vi har därför valt att hjälpa till att minska våra klimat-utsläpp i enlighet med Parisavtalet. I våra projekt innebär det att vi t ex: använder oss av material med låg klimatpåverkan, beräknar schaktmassor för att förebygga onödiga transporter, väljer fordon och maskiner med mindre CO2-utsläpp när vi köper in nya, återanvänder material när så är möjligt m.m.


Vi vill vara ditt hållbara val!


För oss innebär ett hållbart byggande att vi skyddar miljön och förebygger föroreningar både i våra projekt och vårt interna arbete. Ren konkret innebär det att vi inte bara tar miljöhänsyn vid projekteringen eller inköpen till projekten utan även i våra val av underentreprenörer (UE). Alla våra leverantörer och UE bedöms och utvärderas ur miljösynpunkt för att få vi ska vara säkra på att de delar vårt miljöengagemang.


Vi har kompetensen!


För att vi ska kunna vara kundens förstahandsval för hållbara eller miljöcertifierade byggnader måste vi också ha kompetensen om vad det innebär internt. Det innebär att vi kontinuerligt utbildar våra medarbetare i ledande ställning bl a i grunderna i miljöbyggnad och bra miljöval vid inköp.


Miljömål


Bredbyns schakt jobbar aktivt mot miljömål och några av dem är följande:


Ett rikt växt- och djurliv. En stor mångfald av växter och djur är avgörande för att vårt ekosystem ska fungera i Sverige. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då mycket av våra natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för friluftsliv och rekreation.


God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Hur byggnader utformas och uppförs har stor betydelse, lika så hur dem förvaltas och renoveras.


Begränsad klimatpåverkan. Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som släpps ut från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur stiger. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala klimatet hålls på en stabil nivå och succesivt minskar.